Door inschrijving verklaart de student en/of de betalende instantie, zich akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

 

 1. De inschrijving voor onze opleidingen vindt plaats door middel van het (online) inschrijfformulier. Indien inschrijving via internet niet mogelijk is, dan kan het bij wijze van uitzondering ook telefonisch of schriftelijk gebeuren.

   

 2. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra de inschrijving is goedgekeurd, ontvangt de student de opleidingsovereenkomst, de algemene voorwaarden en de factuur per mail. Als de inschrijving niet is goedgekeurd of de gekozen groep vol zit, nemen we contact op met de student om andere mogelijkheden te bespreken.

   

 3. De student bevestigt of die akkoord gaat met de opleidingsovereenkomst, de algemene voorwaarden en de factuur. Na die bevestiging staat de student ingeschreven.

   

 4. Alle praktijktrainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. Wees je eigen coach behoudt zich het recht voor om bij geringe belangstelling of andere onvoorziene omstandigheden, de praktijktrainingen te verplaatsen naar een ander tijdstip en / of locatie of in een uitzonderlijk geval te annuleren. Bij annulering door Wees je eigen coach vindt restitutie plaats van het voor de praktijktrainingen betaalde bedrag.

   

 5. Als student van Wees je eigen coach heb je het recht een beroep te doen op de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. Deze eenmalige bedenktermijn vangt aan op de dag van inschrijving. Een beroep op de bedenktermijn is niet meer mogelijk als je voor het einde van de bedenktermijn gebruik hebt gemaakt van ons studiemateriaal en / of de praktijktraining en / of andere diensten. Annulering binnen die wettelijke termijn kan uitsluitend per aangetekende brief naar Wees je eigen coach - Van Imhoffstraat 22 - 5018 GD Tilburg Ťn tegelijkertijd per mail naar info@cvcc.nl. Vermeld daarbij altijd je klant-, factuur- en banknummer en stuur tegelijk het ongeopende studiemateriaal retour. Uitschrijving en restitutie van het gehele betaalde bedrag zal in de regel binnen veertien dagen na je annulering plaatsvinden. In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats.
   

 6. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 8 dagen na factuurdatum verschuldigd. Wees je eigen coach is bij niet tijdig betalen gerechtigd de student uit te schrijven.

   

 7. Al onze producten en diensten worden uitsluitend geleverd na betaling per bank.

   

 8. Bij een betalingsachterstand kunnen we onze dienstverlening staken en / of een incassobureau inschakelen. De extra kosten komen voor de rekening van de klant.

   

 9. Bij deelname aan een groep blijft de verantwoordelijkheid voor eigen handelen of nalaten bij de deelnemer zelf. De begeleider / trainer noch Wees je eigen coach zijn aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemers en / of de gevolgen van deelname aan de groep.

   

 10. Iedere student en trainer dient zich te houden aan de ethische code, feedbackregels en de huisregels. Bij het overtreden van die regels is het in het uiterste geval mogelijk dat de student wordt uitgeschreven of de samenwerking met de trainer wordt ontbonden. In het laatste geval gaan de studenten door met een andere trainer.

   

 11. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het door Wees je eigen coach verstrekte studiemateriaal berusten uitsluitend bij Wees je eigen coach. De door Wees je eigen coach verstrekte studiematerialen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de deelnemer. De deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmaterialen van Wees je eigen coach op enige wijze te verveelvoudigen en / of te openbaren, waaronder mede wordt verstaan aan derden af te staan, aan derden in gebruik te geven of te kopiŽren. Voor eigen gebruik mogen er wel kopieŽn gemaakt worden.

   

 12. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen deze voorwaarden van Wees je eigen coach te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Wees je eigen coach en de student, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

 

 

Home

de Opleiding

Programma

kosten

Data & Locatie

Infodagen

Literatuur

Aanmelden

De reis

Evenementen

boeken & inspiratie

Abonnement

Over ons

WEKELIJKSE Tip voor jou...

Contact

 

 


 
AGENDA   NIEUW   CONTACT   TWITTER


Opendag
Tilburg

 


Opendag
Eindhoven

 
De lastigste persoon om te coachen ben jezelf.

Maar dat kun je wel leren ;-)
 


CVCC
p.a.: Van Imhoffstraat 22
5018 GD Tilburg

info@cvcc.nl
www.weesjeeigencoach.nl

Rens: 06-41766586